Dagcentre

Dagcentrene i Holstebro Kommune tilbyder forskellige aktiviteter, samt hygge, socialt samvær og fysisk træning. Tilbuddene er fordelt geografisk i kommunen og kan benyttes af alle hjemmeboende førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere med bopæl i kommunen.

Åbent og visiteret dagcenter

Der er to former for dagcentre:

Der er 5 åbne dagcentre med tilbud rettet mod patienter, der som udgangspunkt kan klare dig selv, herunder klare toiletbesøg og måltider, imens man er på dagcentret. Patienten skal selvstændigt deltage i aktiviteter og indgå aktivt i centrets hverdag. Mange aktiviteter tilbydes af/med frivillige og brugerbestyrelser. Bortset fra materiale udgifter, så er det gratis at benytte de åbne dagcentres tilbud.

Patienter med varige nedsatte funktionsniveau og brug for let/moderat personalehjælp i dagcentret, kan søge om en visiteret plads. Dette tilbydes kun i Holstebro Seniorhus.

Fysisk træning

Tilbud om fysisk træning gives kun som almen vedligeholdende holdtræning. Træningen varetages af dagcentrenes fysioterapeuter. Træningen er tilpasset deltagernes fysiske formåen. Inden start på et hold, skal patienten have kontaktet en kommunal fysioterapeut.

Tilbuddet gælder ikke, hvis patienten i forvejen modtager et lignende kommunalt træningstilbud. Deltagelse er gratis, men der kan forekomme venteliste. Nogle hold er tidsbegrænsede med henblik på udslusning til ikke-kommunale træningstilbud.

Kørsel

Dagcentrene har mulighed for, efter gældende kørselskriterier for Dagtilbud for Ældre i Holstebro Kommune, at tilbyde kørselsordning. For kørsel opkræves et fast beløb i egenbetaling.

Comments are closed.