Kommunal palliativ indsats

I Holstebro Kommune arbejder alle hjemmesygeplejersker med basal palliation. I hvert af de fire sygeplejeteams er der tilknyttet en nøgleperson på området. Kommunens palliative sygeplejerske kan bruges til sparring, vejledning og kan indgå i de komplekse forløb. Ligeledes er den palliative sygeplejerske også myndighed ved bevilling af Plejeorlov.

Borgere med behov for en palliativ indsats er ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger (2017) ikke kun borgere med en kræftdiagnose, men i ligeså høj grad for borgere med en livstruende sygdom, f.eks. KOL, hjertesvigt, demens o.l.

Palliation starter med tidlig palliativ indsats ved sygdomsdebut og øges gradvist i takt med at sygdommen forværres og behandlingstilbud mindskes eller helt ophører. I Holstebro Kommune vægtes et stort samarbejde mellem hjemmesygeplejerskerne og egen læge i de palliative forløb.

For at sikre gode forløb, aftales der gerne et besøg i hjemmet som indledning til et terminalt forløb. Her er læge, sygeplejerske, pårørende og patienten til stede.

Palliation behandling i hjemmet

Lindrende behandling og pleje skal mindske eller helt fjerne ubehagelige symptomer. I den forbindelse anvender hjemmesygeplejerskerne skemaet EORTC QLQ-C15-PAL til udredning af symptomer. Ofte er den praktiserende læge koordinerende for den lindrende behandling. Det kan være ved hjemmebesøg eller over telefonen.

Lindrende behandling er også omsorg, sygepleje, samtale og hjælp til at tackle f.eks. angst. Det kan også varetages af en sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog eller fysioterapeut, der står for den lindrende behandling. Desuden kan lindrende behandling være fysioterapi i form af blid massage, afspænding og åndedrætsøvelser. Kommunen har ansat en pallierende fysioterapeut.

Hjælpemidler kan lånes gratis

For borgere med en terminal erklæring skal det som ikke være dyrere at blive passet og plejet i eget hjem i forhold til at være indlagt. Derfor dækker kommunen udvalgte udgifter.

Udgifter betales af kommunen

Udgifter til udvalgte sygeplejeartikler fra apoteket og bevilling til sygeplejeartikler givet af kommunen (f.eks. bleer, skumvaskklude, doseringsæsker o.l.) betales af kommunen.

Hjemmesygepleje til medicin og personlig pleje

Sygepleje i hjemmet tilbydes hele døgnet ud fra behov og er gratis. Hjælpen kan for eksempel være medicindispensering, sårpleje, at lindre smerter eller andre symptomer, der kan forekomme i et palliativt forløb. Sygeplejersken har en støttende og vejledende funktion til borgeren og de pårørende.

Hjemmehjælp til huslige opgaver

Hjælp til personlig pleje, huslige opgaver og indkøb visiteres efter en individuel vurdering og betragtes som en varig hjælp, når man er døende. Borgeren, de pårørende, egen læge, hospitalet eller hjemmesygeplejersken kan kontakte kommunens visitation for hjemmehjælp. Hjemmehjælpen kan udføres af den kommunale eller private leverandør, hvor borgeren træffer valget heraf.

Plejeorlov til pårørende

Et familiemedlem eller en nærtstående pårørende kan søge plejeorlov hos kommunens palliative sygeplejerske.

Comments are closed.