Palliation

Den palliative indsats er rettet mod patienter med uhelbredelig sygdom og deres pårørende. Både nationale og internationale undersøgelser tyder på, at størstedelen af de alvorligt syge og døende ønsker at dø i eget hjem, såfremt det er muligt.

Den palliative indsats i hjemmet er grundlæggende for den samlede indsats inden for området, hvor den praktiserende læge og hjemmeplejen er centrale i varetagelsen af opgaven.

Er der behov for ekspertbistand kan patienten indlægges på sygehus eller der kan henvises til Palliativt Team eller Hospice. Oplysninger om ydelser fra Kommunal palliativ indsats, Palliativt Team (region), Tryghedskassen samt Hospice findes under menuen Pleje og Omsorg > Palliation.

Tilskud lægemidler

Er patientens prognose fastslået med kort levetid (2-6 mdr.), ydes 100% tilskud til køb af alle lægeordinerede lægemidler også håndkøbsmedicin.

Ansøgning om terminaltilskud sendes til Sundhedsstyrelsen. Terminaltilskuddet gælder fra 4 dage før ansøgningen modtages i Sundhedsstyrelsen. Patienten modtager brev fra Styrelsen herom.

Ydelser i henhold til §119-122 i Lov om Social Service

Loven omhandler ydelser f.eks. plejevederlag, ernæringsdrikke, sygeplejeartikler og fysioterapi. Med terminal bevilling er ansøgning ikke nødvendig.

Plejeorlov og plejevederlag

Plejeorlov kan søges af nærtstående familie og venner. Om denne har ret til plejeorlov fra arbejdsstedet beror på overenskomsten inden for arbejdsområdet.

Plejevederlag er alle berettiget til, der passer en nærtstående døende i eget hjem. Dette uanset om personen (plejeren) er i arbejde eller uden for arbejdsmarkedet.

Ansøgningsskemaet til plejevederlag findes øverst på siden.

Plejebolig/gæsteophold

Terminale borgere har mulighed for at søge om ophold i kommunens plejeboliger. Opholdet formidles via Visitationsenheden.

Lindrende fysioterapi

Under Servicelovens §122 kan der søges om palliativ fysioterapi. Det skal tydeligt fremgå af en almindelig fys.-henvisning, at det er en terminal borger og at sygdommen ikke kræver sygehusindlæggelse.

Afløsningstjenesten i Holstebro Kommune

Dette er et gratis tilbud for pårørende eller andre, der passer døende i eget hjem. Eller for personer, der bor alene og som ønsker at dø i eget hjem.

Det er udelukkende et tilbud om medmenneskelig støtte og aflastning i 2-3 timer ad gangen, fortrinsvist i dagtimerne.

Comments are closed.