Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren er Holstebro Kommunes tilbud til familier, der har behov for støtte for at få familielivet til at fungere.
For at få et tilbud på spiren skal man henvises af en socialrådgiver i Familiesektionen.
Herudover er der mulighed for at kontakte Anonym Rådgivning, hvor der er mulighed for råd og vejledning samt et kortere samtaleforløb (max. 5 samtaler)

På Familiecentret Spiren har vi siden 1986 hjulpet børn og familier med udfordringer i familielivet.

Hvornår kan der henvises til Spiren:

 • Børn i mistrivsel
 • Familier med udfordringer og konflikter
 • Børn med funktionelle symptomadfærd
 • Bekymringer, angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser
 • Teenages udfordringer
 • Gravide med egne vanskeligheder, psykiske sårbare, dårligt begavede, tidligere misbrugende af alkohol eller stoffer, forældre der har oplevet omsorgssvigt i deres egen opvækst.

Behandlingstilgange:

På Spiren er der ansat Familiekonsulenter og psykologer med forskellig faglig baggrund og erfaring. Behandlingstilbuddet tilpasses det enkelte barn og dets familie, i et tæt samarbejde med familien.
Der arbejdes med individuelle voksensamtaler, samtaler med børn, familiesamtaler, familiebehandling i hjemmet, praktisk støtte i hjemmet, gruppetilbud og aktivitetsbaseret familiebehandling.

Behandlerteams:

Spiren har 3 behandlerteams, som varetager følgende:
Skolebørns teamet som varetager støtten til familier med børn i skolealderen 6-18 år.
Småbørnsteamet som varetager støtten til gravide og kommende forældre og deres spædbarn. Samt støtte til familier med førskolebørn i alderen 1-6 år.
Praktisk Pædagogisk Støtteteam som yder støtte i hjemmet til sårbare familier med børn der har særlige behov.

Særligt omkring Spirens tilbud til gravide og familier med spædbørn 0-1 år.

Det følgende er udarbejdet specifik til læger og jordemødre, som er vigtige eksterne samarbejdspartnere i forhold til gravide og spædbørnsfamilier.
Med dette ønsker vi at udbrede kendskabet til Spirens behandlingstilbud til gravide og forældre, hvor barnet vurderes værende i en sårbar position.

Behandlingstilbud:

Spirens indsats i familierne tilpasses barnets og forældrenes behov for støtte.
Der er tale om en helhedsorienteret indsats, hvor vi arbejder bredt med de udfordringer familien har.
Behandlingen foregår overvejende i familiens hjem.
Omfanget af støtte kan variere fra en kontakt 1-2 gange ugentligt til støtte flere gange dagligt. I perioden lige efter hjemkomsten fra fødeafdelingen kan der tilbydes støtte i weekender og om aftenen, samt dækning af døgntelefon, såfremt der vurderes at være behov for det.

Der arbejdes med følgende områder:

 • Tilknytning og følelsesmæssig indlevelse og omsorg i forhold til barnet – mikro regulering.
 • Basal omsorg – hvordan forældrene strukturerer i de praktiske situationer omkring barnet, mad, søvn, bad mv. -makro regulering
 • Forældrenes egne udfordringer
  • Inddragelse af netværk
 • Samarbejdet med andre professionelle
 • Praktisk støtte i hjemmet

Metoder:

 • I graviditeten afdækkes og udvikles forældrenes mentaliseringsevne, (evnen til at se sig selv udefra og evnen til indføling med barnet). Dette sker ved interviews om forældrenes egen tilknytningshistorie og forestillinger om det ufødte barn og det kommende forældreskab.
 • Støtte til de praktiske forberedelser til barnets ankomst.
 • Inddragelse af familiens netværk og afdækning af ressourcer i netværket.
 • Afdækning af forældrekompetencer og eventuelt udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse. Samt afdækning af interventionsformer, tilpasset den enkelte forælder.
 • Efter barnets fødsel støttes forældrene i at udvikle omsorgen for barnet på mikro og makroniveau gennem vejledning, rollemodellering, anvisninger og mentaliseringsudviklende samtaler om videooptagelser af forældre og barn sammen.
 • Gruppeforløb i De Utrolige Års babygruppe.
 • Individuelle terapeutiske forløb med forældrene.
 • Til vurdering af omsorgen og barnets tilknytning, samt fokus i indsatsen anvendes Care Indeks og ved behov Bayleytest, til vurdering af barnets udvikling.

Målgruppe:

 • Forældre med psykiske lidelser
 • Dårligt begavede forældre
 • Forældre som tidligere har haft misbrugsproblemer, samt forældre i misbrugs-behandling
 • Forældre opvokset i hjem med omsorgssvigt
 • Sårbare unge forældre

Visitation:

Familien visiteres til støtte på Spiren via socialrådgiver på Familiesektionen, som er den myndighedsansvarlige under forløbet. Vi tilstræber en tidlig visitation, så vi kan arbejde med forældrene gennem graviditeten og understøtte tilknytningen til det kommende barn.

Behandlingsteamet:

Teamet omkring familien består af familiebehandlere, sundhedsplejerske og psykolog i tæt samarbejde med myndighedssocialrådgiver.

Tværfagligt samarbejde:

Vi tilstræber et tæt samarbejde med læger, jordemødre, familieambulatoriet og føde og barselsafdelingen samt eventuelt neonatal afdelingen.
Ligeledes har vi et tæt samarbejde med psykiatrien, arbejdsafdelingen og andre relevante instanser.

Comments are closed.