Psykiatri

Center for Psykiatri har tilbud til borgere med en sindslidelse samt til borgere med dom og problemskabende adfærd.

Henvendelse vedrørende et tilbud til en borger skal altid ske til Socialafdelingen, Visitation og Rådgivning – kontaktoplysninger til højre på siden.

Information om tilbuddenes indhold, muligheder, ledige pladser mv. kan fås enten på centerets hjemmesider eller ved henvendelse til centret på tlf. 9611 4700 eller på centrets hjemmeside.

Åbne tilbud

Kafferisteriet, Skivevej 7, Holstebro, har et åbent cafétilbud for sindslidende nogle aftener om ugen og i weekends. Åbningstider kan ses på hjemmesiden.

Akut behov

Har borgere, som ikke er visiteret til et tilbud i Holstebro Kommune, brug for akut hjælp, henvises til de regionale akuttilbud.

Man kan desuden henvende sig til Støtte-KontaktPerson-ordningen(SKP), som er en ordning hvor man kan få den første støtte og vejledning anonymt. Henvendelse via centrets kontor på tlf. 9611 4700.

Borgere, som er visiteret til tilbud i Holstebro Kommune, kan blive visiteret til en akuttelefon. Nærmere information om dette ved henvendelse til Visitation og Rådgivning.

Tilbudstyper

Vi har det udgangspunkt, at vi skal fremme, at borgeren kan bo i eget hjem. Derfor har vi flere former for socialpædagogisk støtte

  • Socialpædagogisk støttekorps yder individuel støtte i hjemmet eller i centrets café eller som gruppevejledning i café en.
  • Udvidet Bostøtte som flytter botilbuddet ud i borgerens hjem. Der er mulighed for døgnkontakt. For borgere som er selvskadende og har spiseforstyrrelser mm.
  • Mobilteamet som yder pædagogisk støtte til borgere med svære sindslidelser ofte med flere diagnoser, og som ikke ønsker eller kan rummes i et botilbud.

Centeret har en række botilbud, både til længerevarende og til midlertidigt ophold samt udslusningstilbud og kollegietilbud.
Desuden har Centret dagtilbud som beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i dagcenteret ved Kafferisteriet, Skivevej 7, Holstebro.

Hjemmeside Center for Psykiatri

 

Comments are closed